Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień

cykl

 

Cykl nauczania: 4 lata

Symbol zawodu: 352122

Charakterystyka środowiska pracy. Praca technika realizacji nagrań i nagłośnień odbywa się najczęściej w siedzibach mediów bądź w instytucjach kulturalnych. Z reguły większość swojej pracy wykonuje on w studiu nagraniowym zaopatrzonym w specjalistyczny sprzęt umożliwiający nagrywanie oraz postprodukcję dźwięku. Czasem wymagany jest dojazd do miejsca nagrywania materiału bądź wykonywania nagłośnienia. Praca technika realizacji nagrań i nagłośnień ma zarówno wymiar indywidualny, jak i zespołowy. Wiele czynności związanych z nagraniem, postprodukcją bądź nagłaśnianiem wykonuje on sam, lecz musi też ściśle współpracować z realizatorem dźwięku, artystami oraz resztą osób odpowiedzialnych za powstanie dzieła. Godziny pracy technika realizacji nagrań i nagłośnień zależą od specyfikacji miejsca jego zatrudnienia. Tryb oraz intensywność pracy zależą od realizowanych produkcji. Czasem wymagana jest praca w weekendy bądź w niestandardowym wymiarze godzin.

 

Predyspozycje zawodowe: Przestrzega zasad kultury i etyki; jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; przewiduje skutki podejmowanych działań; jest otwarty na zmiany; potrafi radzić sobie ze stresem; aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej; potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; potrafi negocjować warunki porozumień; współpracuje w zespole.

 

W Technikum nauczysz się:

S.2. Realizacja nagrań

 • rejestrować różnymi metodami materiał dźwiękowy,
 • obsługiwać stoły mikserskie i studyjny sprzęt dźwiękowy,
 • obsługiwać programy komputerowe przeznaczone do obróbki dźwięku,
 • wykonywać pomiary akustyki pomieszczeń,
 • organizować plan nagraniowy,
 • wykorzystywać wiedzę muzyczną przy rejestrowaniu dźwięku poszczególnych instrumentów muzycznych
 • i zapoznasz się z obsługą i konfigurowaniem instrumentów MIDI
 • oraz zdobędziesz wiedzę potrzebną do wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego.

S.3. Realizacja nagłośnień

 • obsługiwać i dobierać urządzenia nagłośniające,
 • zrealizować nagłośnienie imprez plenerowych, estradowych i teatralnych,
 • obsługiwać i dobierać systemy mikrofonowe, konsolety mikserskie oraz
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia urządzeń nagłaśniających.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień:

 • S.2. Realizacja nagrań
 • S.3. Realizacja nagłośnień

 

Po ukończeniu Technikum możesz: – możesz kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych, jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku” lub podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach. Dla zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić do następujących 5 zawodów: Po uzyskaniu kwalifikacji S.4. Montaż nagrań dźwiękowych oraz S.5. Realizacja nagrań studyjnych można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik realizacji dźwięku. Po uzyskaniu kwalifikacji S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej. można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystenta produkcji filmowej/ telewizyjnej. Po uzyskaniu kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fototechnik. Po uzyskaniu kwalifikacji E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter elektronik. Po uzyskaniu kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania oraz A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych oraz A.55. Drukowanie cyfrowe można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.